Reglement KNBB en Besluiten District Kempenland 2023-2024

Voor het volledige competitiereglement (WRLC 2023-2024) klik op deze link

Specifieke toelichtingen / afwijkingen voor KNBB- Kempenland staan hieronder beschreven

Art. 1. TOELICHTING op de teamopstelling in de C1
In de C1, waar naast Libre spelers ook spelers kunnen worden opgenomen die Libre Grote Hoek, Kader 38/2, Kader 57/2 of Bandstoten spelen, wordt de teamvolgorde niet meer bepaald op volgorde van spelsoort en moyenne, maar uitsluitend op volgorde van moyenne.

Dus: een libre speler met een hoger gemiddelde dan de kaderspeler neemt in het team een hogere plaats in dan de kaderspeler.

Art. 2. TOELICHTING op het spelen van dubbelpartijen
Het spelen van dubbel partijen staat beschreven in het complete reglement. Hieronder volgt een toelichting. 

De dubbelpartij wordt gespeeld door de laagst geplaatste speler in een team. Als een andere speler dan de laagste speler dezelfde partijlengte heeft als de laagste speler, dan mag deze andere speler ook de plaats innemen van de andere speler (wordt onderste speler) en zodoende mag deze speler dan ook de dubbelpartij spelen. In de dubbelpartij moet men 1 interval meer caramboles maken.

Voorbeeld van een dubbelpartij waarbij team A met 2 spelers speelt. 
Team A                           Team B

speler 1        tegen          speler 1
speler 2        tegen          speler 2
speler 2        tegen          speler 3 (dit is de dubbelpartij van speler A2 (1 interval hoger)

Art. 3. TOELICHTING op het herzien van het gemiddelde bij een nieuwe speler
Het herzien van het gemiddelde van een nieuwe speler loopt over de eerste 4 partijen en staat duidelijk beschreven in het WRLC. 

Art.4 Carambolepuntensysteem.
In alle klassen wordt gespeeld met het carambolepuntensysteem.
Per 10% van de gemaakte caramboles krijgt men 1 punt. Verder kunnen de volgende extra punten behaald worden: als men boven het gemiddelde speelt krijgt men 1 extra punt, ongeacht of men de partij wint of
verliest. Het team met het hoogste carambole percentage krijgt 2 extra punten. Indien het percentage gelijk is (met 2 cijfers achter de komma) krijgt elk team 1 punt.
In een partij kan men 10 + 1 = 11 punten behalen.
In een wedstrijd kan men in totaal (3 x 11) + 2 = 35 punten behalen.

Art. 5. Bepaling eindstand per klasse voor Teamfinales.
Team finalewedstrijden in het district zijn een verlengstuk van de competitie. In deze wedstrijden
wordt hetzelfde puntensysteem toegepast als in de competitie.
Ranking bij gelijk aantal punten is:
Totaal aantal punten over de beslissingswedstrijden
Meest behaalde partijpunten in de beslissingswedstrijden
Carambole percentage over de beslissingswedstrijden

Art. 6. Herziening van het gemiddelde.
Op de helft van de competitie worden de gemiddelden en de bijbehorende caramboles op basis van
alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en maximaal één interval verlaagd. Als een speler meer dan 1 interval lager heeft gespeeld wordt hij verlaagd tot de ondergrens van de onderliggende interval. Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit moyenne gaat pas in bij de start van het volgende seizoen. Om deel te mogen nemen aan een Gewestelijke- en/of Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.
In het midden van de competitie wordt een mid interval (week) ingesteld waarin de gemiddelden
worden herzien. In de mid interval mogen geen wedstrijden worden gespeeld. Men mag geen
wedstrijden verschuiven van de ene helft van de competitie naar de tweede helft van de competitie.

Art. 7. Dispensatie.
De volgende dispensaties gelden alleen voor de districtsronde.

Aan de Drie Eiken in de C4 klasse is toestemming verleend om met één persoon boven de
toelaatbare grens van 2,000 spelen.

Aan Wil Corstiaans (D’n Babbel C1-1) is, ondanks het competitiestartgemiddelde van > 15,00, dispensatie verleend om kader 57/2 te blijven spelen in plaats van bandstoten.

Biljartvereniging V-Max Motoren (B2) mag incidenteel met 2 spelers boven de 0,600 uitkomen.

Art. 8. Teamwijzigingen.
Teamwijzigingen kunnen tot uiterlijk 3 wedstrijden voor het einde van de competitie worden
doorgegeven aan de competitieleider. Een teamwijziging dient altijd te gebeuren d.m.v. een e-mail
(competitie@knbb-kempenland.nl ). Pas als een teamwijziging door de competitieleider op
Biljartpoint is doorgevoerd, mag er in de nieuwe samenstelling worden gespeeld. Voor elke
teamwijziging (na de start van de competitie) wordt een heffing voor administratiekosten in rekening
gebracht.

Art. 9. Het verzetten van wedstrijden
Wedstrijden kunnen alleen worden verzet na overleg tussen beide teams.

Art. 10. Arbitreren en schrijven van wedstrijden
In onderling overleg kan de arbitrage en het schrijven van partijen worden geregeld. De thuisclub is
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

Art. 11. Maximum aantal beurten bij driebanden en libre
Op de voorjaarsvergadering in 2015 is afgesproken om een maximum aantal van 60 beurten te
spelen bij het driebanden. Heeft de eerste speler in beurt 60 nog niet zijn aantal te maken
caramboles behaald, dan wordt beurt 60 voor de tweede speler een gelijkmakende beurt. De ballen
worden hiervoor in de beginpositie geplaatst (acquitstoot) en speler twee beëindigd met deze beurt
de partij. Voor de competitie Libre (C-klassen)  is geen maximaal aantal beurten van toepassing.

Art. 12. Aanvangstijdstip wedstrijden
De C1- klasse begint om 19:00 uur, alle overige klassen om 19:30 uur. De teams dienen 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn.

Art. 13. Inspelen en begin van de partij
In de competitie wordt de partij niet begonnen met de keuzetrekstoot. De thuisspeler begint met
inspelen en met de partij. De thuisspeler speelt met de niet-gemerkte bal. De inspeeltijd voor alle
spelsoorten is vastgesteld op 5 minuten.

Art. 14. Nakomen verplichtingen

Alle door het district georganiseerde wedstrijden dienen op het door het district vastgestelde tijdstip
te worden gespeeld. Deelnemen aan andere wedstrijden of toernooien is op dat tijdstip niet
toegestaan.

Art. 15. Inleveren van uitslagformulieren en bewaren tellijsten
Uitslagen dient men binnen 48 uren na het spelen van de wedstrijd in te voeren in Biljartpoint of
te zenden naar de competitieleider.
Verzenden van het wedstrijdformulier kan via Postnl of met een scan van het formulier als bijlage bij
een e-mail. Zorg ervoor dat alle relevante informatie op de foto goed te zien is.
Adres competitieleider: Rinus Vorstenbosch, Eikenburg 94, 5521 HW, Eersel,
e-mail: competitie@knbb-kempenland.nl 

Alle originele tellijsten dient men tot 3 weken na het einde van de competitie

te bewaren en op verzoek van het districtsbestuur ter beschikking te stellen
aan het districtsbestuur