Officiële Mededelingen Competitie 2022-2023 van District Kempenland

Art. 1. Toelichting op de teamindelingen in de competitie.
De basis voor het indelen van de teams in de competities wordt gevormd door de regels vermeld in
het Wedstrijd Reglement Lands Competitie. (WRLC, zie onze website onder KNBB – sectie
reglementen)
De C4- klasse loopt van 0,000 tot 1,400 gemiddeld. Er mag één dispensatie speler tot 2,000 in de
opstelling van het team opgenomen worden.
De C3- klasse loopt van 1,000 tot 2,400 gemiddeld. Er mag één dispensatie speler tot 4,000 in de
opstelling van het team opgenomen worden.
De C2- klasse loopt van 2,000 tot 7,000 gemiddeld. Er mag één dispensatie speler tot 11,000 in de
opstelling van het team opgenomen worden.
De C1 klasse loopt van 3,000 tot 15,000 gemiddeld (libre/kader/bandstoten) met dien verstande dat
de teams in de C1- klasse dusdanig hoge gemiddelden hebben dat men niet in de C2- klasse mag
uitkomen.
Nadat alle verenigingen de teams hebben aangemeld is het een taak van de districtscompetitieleider
om de teams in te delen. De districtscompetitieleider probeert voor alle klasse een zo evenwichtig
mogelijke indeling te realiseren. De competitieleider is bevoegd om, met inachtneming van de
reglementen, met teams te schuiven zodat voor alle klassen een zo gunstig mogelijke indeling wordt
gerealiseerd.

Art. 2. Carambolepuntensysteem.
In alle klassen wordt gespeeld met het carambolepuntensysteem.
Per 10% van de gemaakte caramboles krijgt men 1 punt.
Verder kunnen de volgende extra punten behaald worden:
Als men boven het gemiddelde speelt krijgt men 1 extra punt, ongeacht of men de partij wint of
verliest.
Het team met het hoogste carambole percentage krijgt 2 extra punten.
Indien het percentage gelijk is (met 2 cijfers achter de komma) krijgt elk team 1 punt.
In een partij kan men 10 + 1 = 11 punten behalen.
In een wedstrijd kan men in totaal 3×11+2 = 35 punten behalen.

Art. 3. Bepaling eindstand per klasse door Teamfinales.
Team finalewedstrijden in het district zijn een verlengstuk van de competitie. In deze wedstrijden
wordt hetzelfde puntensysteem toegepast als in de competitie.
Ranking bij gelijk aantal punten is:
Totaal aantal punten over de beslissingswedstrijden
Meest behaalde partijpunten in de beslissingswedstrijden
Carambole percentage over de beslissingswedstrijden

Art. 4. Speeldagen.
Elk team geeft een speeldag op en bij voorkeur een alternatieve speeldag. Aanvragen/verzoeken
voor het spelen op een bepaalde dag in combinatie met andere teams worden niet ingewilligd door
de competitieleider omdat de roostergenerator in Biljartpoint hiervoor niet de mogelijkheid biedt.

Art. 5. Herziening van het gemiddelde.
Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel moyenne” na 4 wedstrijden een “officieel Moyenne”.
Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe
speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt.
Op de helft van de competitie worden de gemiddelden en de bijbehorende caramboles op basis van
alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien.
Men kan onbeperkt worden verhoogd en maximaal één interval verlaagd. Als een speler meer dan 1
interval lager heeft gespeeld wordt hij verlaagd tot de ondergrens van de onderliggende interval.
Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis
van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden
onbeperkt worden bijgesteld. Dit moyenne gaat pas in bij de start van het volgende seizoen.
Om deel te mogen nemen aan een Gewestelijke- en/of Nationale finale moet een speler in de
districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.
In het midden van de competitie wordt een mid interval (week) ingesteld waarin de gemiddelden
worden herzien. In de mid interval mogen geen wedstrijden worden gespeeld. Men mag geen
wedstrijden verschuiven van de ene helft van de competitie naar de tweede helft van de competitie.

Art. 6. Dispensatie.
De volgende dispensatie geldt alleen voor de districtsronde.
Aan de Drie Eiken in de C4 klasse is toestemming verleend om met één persoon boven de
toelaatbare grens van 2,000 spelen.

Art. 7. Teamwijzigingen.
Team wijzigingen kunnen tot uiterlijk 3 wedstrijden voor het einde van de competitie worden
doorgegeven aan de competitieleider. Een teamwijziging dient altijd te gebeuren d.m.v. een e-mail
(competitie@knbb-kempenland.nl ). Pas als een teamwijziging door de competitieleider op
Biljartpoint is doorgevoerd, mag er in de nieuwe samenstelling worden gespeeld. Voor elke
teamwijziging (na de start van de competitie) wordt een heffing voor administratiekosten in rekening
gebracht.

Art. 8. Het spelen van dubbelpartijen
Het spelen van een dubbelpartij is toegestaan in de districtsronde en mag ALLEEN door de speler met
het laagste gemiddelde worden gespeeld met een verhoging van twee intervallen. Als een speler een
dubbelpartij speelt, blijven ook de regels betreffende de verplichtingen waaraan een team moet
voldoen inclusief de dispensatieregels van kracht. Dubbelpartijen mogen gespeeld worden, tot de
laatste 3 competitieronden. In de laatste 3 ronden dus geen dubbelpartijen. Het verzetten van
wedstrijden om dubbelpartijen te voorkomen mag altijd (met toestemming van de competitieleider).
Hoe te handelen bij het spelen van een dubbelpartij.
De volgorde van spelen als een team (Team B in dit geval) een dubbelpartij gaat spelen:
Nummer 1 van Team A tegen nummer 1 van Team B.
Nummer 2 van Team A tegen nummer 2 van Team B.
Nummer 3 van Team A tegen nummer 2 van Team B (dubbelpartij). De nummer 2 van Team B speelt
nu twee intervallen hoger.
De speelvolgorde van de partijen is niet van belang en wordt door het thuisteam bepaald.
Bij het invoeren van de partijen in BiljartPoint dient men te allen tijde de volgorde van het aflopende
gemiddelde aan te houden. Dus men begint met het invullen van “partij 1” dat is de partij gespeeld
door de speler(s) met het hoogste moyenne, dan “partij 2” het op een na hoogste moyenne en als
laatste “partij 3” de spelers met het laagste gemiddelde.

Art. 9. Het verzetten van wedstrijden
Wedstrijden kunnen alleen worden verzet na overleg tussen beide teams.

Art. 10. Arbitreren en schrijven van wedstrijden
In onderling overleg kan de arbitrage en het schrijven van partijen worden geregeld. De thuisclub is
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

Art. 11. Maximum aantal beurten bij driebanden en libre
Op de voorjaarsvergadering in 2015 is afgesproken om een maximum aantal van 60 beurten te
spelen bij het driebanden. Heeft de eerste speler in beurt 60 nog niet zijn aantal te maken
caramboles behaald, dan wordt beurt 60 voor de tweede speler een gelijkmakende beurt. De ballen
worden hiervoor in de beginpositie geplaatst (acquitstoot) en speler twee beëindigd met deze beurt
de partij. Voor de competitie Libre(C-klasse)  is geen maximaal aantal beurten van toepassing.

Art. 12. Aanvangstijdstip wedstrijden
De C1- klasse begint om 19:00 uur, alle overige klassen om 19:30 uur. De teams dienen 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn.

Art. 13. Inspelen en begin van de partij
In de competitie wordt de partij niet begonnen met de keuzetrekstoot. De thuisspeler begint met
inspelen en met de partij. De thuisspeler speelt met de niet-gemerkte bal. De inspeeltijd voor alle
spelsoorten is vastgesteld op 5 minuten.

Art. 14. Nakomen verplichtingen

Alle door het district georganiseerde wedstrijden dienen op het door het district vastgestelde tijdstip
te worden gespeeld. Deelnemen aan andere wedstrijden of toernooien is op dat tijdstip niet
toegestaan.

Art. 15. Inleveren van uitslagformulieren en bewaren tellijsten
Uitslagen dient men binnen 48 uren na het spelen van de wedstrijd in te voeren in Biljartpoint of
te zenden naar de competitieleider.
Verzenden van het wedstrijdformulier kan via Postnl of met een scan van het formulier als bijlage bij
een e-mail. Zorg ervoor dat alle relevante informatie op de foto goed te zien is.
Adres competitieleider: Rinus Vorstenbosch, Eikenburg 94, 5521 HW, Eersel,
e-mail: competitie@knbb-kempenland.nl 

Alle originele tellijsten dient men tot 3 weken na het einde van de competitie

te bewaren en op verzoek van het districtsbestuur ter beschikking te stellen
aan het districtsbestuur