Competitie Officiële Mededelingen V-2 september 2021

Art. 1. Toelichting op de teamindelingen in de competitie
De basis voor het indelen van de teams in de competities wordt gevormd door de regels vermeld in het Wedstrijdreglement Landscompetitie. De C4- klasse loopt van 0,000 tot 1,400 gemiddeld. De C3- klasse loopt van 1,000 tot 2,400 gemiddeld. De C2- klasse loopt van 2,000 tot 7,000 gemiddeld. De C1 klasse loopt van 3,000 tot 15,000 gemiddeld (libre/kader/bandstoten) met dien verstande dat de teams in de C1- klasse dusdanig hoge gemiddelden hebben dat men niet in de C2- klasse mag uitkomen. Nadat alle verenigingen de teams hebben aangemeld is het een taak van de districtscompetitieleider om de teams in te delen. De districtscompetitieleider probeert voor alle klasse een zo evenwichtig mogelijke indeling te realiseren. De competitieleider is bevoegd om, met inachtneming van de reglementen, met teams te schuiven zodat voor alle klassen een zo gunstig mogelijke indeling wordt gerealiseerd.

Voor de weergave van de indeling van de C1 en C2 in tabelvorm, klik op deze link

Art. 2 Partijpuntensysteem
In de C1- klasse wordt in het seizoen 2021-2022 het partijpuntensysteem toegepast. Dat betekent dat men bij een gewonnen partij 2 punten krijgt, bij een gelijkspel ieder 1 punt en bij verlies 0 punten. Daarnaast krijgt het team met het hoogste totaal carambolepercentage 1 punt extra. In totaal zijn er in een competitiewedstrijd dus 7 wedstrijdpunten te verdelen.

In alle andere klassen wordt gespeeld met het carambolepuntensysteem.

Art. 3. Carambolepuntensysteem
Per 10% van de gemaakte caramboles krijgt men 1 punt.
Verder kunnen de volgende extra punten behaald worden:

  • De speler die de partij wint krijgt 2 extra punten
  • Bij een gelijkspel krijgen beide spelers 1 extra punt
  • Als men boven het gemiddelde en boven de klasse ondergrens speelt krijgt men 3 extra punten ongeacht of men de partij wint of verliest.

In een partij kan men dus 10 + 2 + 3 = 15 wedstrijdpunten behalen.
Voor het verkrijgen van de bonuspunten (3 stuks) bij het spelen boven het gemiddelde, moet men boven de ondergrens van de betreffende klasse spelen. In verband met de juiste verwerking van deze toepassing in het automatiseringssysteem (BiljartProf) wordt het gemiddelde van alle spelers die onder de ondergrens van de speelklasse liggen opgetrokken tot de ondergrens van de betreffende klasse.

Art. 4. Bepaling eindstand bij klasse beslissingswedstrijden
Beslissingswedstrijden zijn een verlengstuk van de competitie. In deze wedstrijden wordt het zelfde puntensysteem toegepast als in de competitie. Ranking bij gelijk aantal punten is:

  1. Totaal aantal punten over de beslissingswedstrijden
  2. Meest behaalde partijpunten in de beslissingswedstrijden
  3. Carambole percentage over de beslissingswedstrijden

Art. 5. Speeldagen
Elk team geeft een speeldag op en bij voorkeur een alternatieve speeldag. Aanvragen / verzoeken voor het spelen op een bepaalde dag in combinatie met andere teams worden alleen ingewilligd als de competitieleider hierdoor niet in de problemen wordt gebracht bij het samenstellen en het verloop van de competitie.

Art. 6. Herzien van het gemiddelde
Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel gemiddelde” na 4 wedstrijden een “officieel gemiddelde”.
Het gemiddelde kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt. Op de helft van de competitie worden de gemiddelden en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd en maximaal één interval verlaagd. Na afloop van de districtscompetitie worden de gemiddelden en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde gaat pas in bij de start van het volgende seizoen. Om deel te mogen nemen aan een Gewestelijke- en/of Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.

In het midden van de competitie wordt een mid interval (week) ingesteld waarin de gemiddelden worden herzien. In de mid interval mogen geen wedstrijden worden gespeeld. Men mag geen wedstrijden verschuiven van de ene naar de andere kant van de mid interval.

Art. 7. Dispensatie
De volgende dispensatie geldt alleen voor de districtsronde.

  • Aan de Koster B2-1 is in de B2 klasse toestemming verleend om met 2 personen boven de toelaatbare grens te spelen.
  • Aan de Molen B2 is in de B2 klasse toestemming verleend om met 2 personen boven de toelaatbare grens te spelen.

Art. 8. Teamwijzigingen
Teamwijzigingen kunnen tot uiterlijk 5 wedstrijden voor het einde van de competitie worden doorgegeven aan de competitieleider. Een teamwijziging dient altijd te gebeuren d.m.v. een e-mail
(competitie@knbb-kempenland.nl ). Pas als een teamwijziging door de competitieleider op BiljartProf is doorgevoerd, mag er in de nieuwe samenstelling worden gespeeld. Voor elke teamwijziging wordt een heffing voor administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 9. Het spelen van dubbelpartijen
Het spelen van een dubbelpartij is toegestaan in de districtsronde en mag ALLEEN door de speler met het laagste gemiddelde worden gespeeld met een verhoging van twee intervallen. Als een speler een dubbelpartij speelt, blijven ook de regels betreffende de verplichtingen waaraan een team moet voldoen inclusief de dispensatieregels van kracht. Dubbelpartijen mogen gespeeld worden, tot de laatste 3 competitieronden. In de laatste 3 ronden dus geen dubbelpartijen. Het verzetten van wedstrijden om dubbelpartijen te voorkomen mag altijd (met toestemming van de competitieleider).

Hoe te handelen bij het spelen van een dubbelpartij.
De volgorde van spelen als een team (Team B in dit geval) een dubbelpartij gaat spelen:
Nummer 1 van Team A tegen nummer 1 van Team B.
Nummer 2 van Team A tegen nummer 2 van Team B.
Nummer 3 van Team A tegen nummer 2 van Team B (dubbelpartij). De nummer 2 van Team B speelt nu twee intervallen hoger.

De speelvolgorde van de partijen is niet van belang en wordt door het thuisteam bepaald.

Bij het invoeren van de partijen in BiljartProf dient men te allen tijde de volgorde van het aflopende gemiddelde aan te houden. Dus men begint met het invullen van “partij 1” dat is de partij gespeeld door de speler(s) met het hoogste gemiddelde, dan “partij 2” het op een na hoogste gemiddelde en als laatste “partij 3” de spelers met het laagste gemiddelde. Als men bij het invullen van “partij 3” dezelfde speler invult als bij “partij 2”, vraagt BiljartProf of het een dubbelpartij betreft. Bij het bevestiging van deze vraag verhoogt Biljartprof het aantal te maken caramboles voor deze speler met twee intervallen.

Art. 10. Ongerechtige spelers
De teamleider controleert vóór aanvang van de wedstrijd de teamopstelling op juistheid. Als van tevoren niet is gecontroleerd en later blijkt dat er ongerechtige spelers hebben deelgenomen, dan gelden de volgende regels: de verkeerd opgestelde speler krijgt 0 punten en zijn tegenstander krijgt 10 punten. De tegenstander krijgt geen eventuele bonuspunten voor het winnen van de partij en het spelen boven het gemiddelde. Het gemiddelde wordt niet in de totaalstand verwerkt.

Art. 11. Het verzetten van wedstrijden
Wedstrijden kunnen alleen worden verzet in overleg tussen beide teams en met toestemming van de competitieleider. Het verzetten zonder akkoord van de competitieleider wordt beboet met een administratieve heffing. Het verzetten van de wedstrijden meldt het thuisspelende team per e-mail met vermelding van wedstrijdnummer en speeldatum aan de competitieleider (competitie@knbb-kempenland.nl )

Art. 12. Arbitreren en schrijven van wedstrijden
In onderling overleg kan de arbitrage en het schrijven van partijen worden geregeld. De thuisclub is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

Art. 13. Maximum aantal beurten bij driebanden
Op de voorjaarsvergadering in 2015 is afgesproken om een maximum aantal van 60 beurten te spelen bij het driebanden. Heeft de eerste speler in beurt 60 nog niet zijn aantal te maken caramboles behaald, dan wordt beurt 60 voor de tweede speler een gelijkmakende beurt. De ballen worden hiervoor in de beginpositie geplaatst (acquitstoot) en speler twee beëindigd met deze beurt de partij. De speler met het hoogste percentage t.o.v. het te maken aantal caramboles is winnaar en krijgt de 2 extra punten voor een gewonnen partij.

Art. 14. Aanvangstijdstip wedstrijden
De C1- klasse  begint om 19:00 uur, alle overige klassen om 19:30 uur. De teams dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn.

Art. 15. Inspelen en begin van de partij
In de competitie wordt de partij niet begonnen met de keuzetrekstoot. De thuisspeler begint met inspelen en met de partij. De thuisspeler speelt met de niet-gemerkte bal. De inspeeltijd voor alle spelsoorten is vastgesteld op 5 minuten.

Art. 16. Nakomen verplichtingen
Alle door het district georganiseerde wedstrijden dienen op het door het district vastgestelde tijdstip te worden gespeeld. Deelnemen aan andere wedstrijden of toernooien is op dat tijdstip niet toegestaan.

Art. 17. Inleveren van uitslagformulieren en bewaren tellijsten
Uitslagen dient men binnen 3 dagen na het spelen van de wedstrijd in te voeren in Biljartprof of te  zenden naar de competitieleider. Verzenden van het wedstrijdformulier kan via Postnl of met een scan van het formulier als bijlage bij een e-mail. Adres competitieleider: Rinus Vorstenbosch, Eikenburg 94, 5521 HW, Eersel, competitie@knbb-kempenland.nl

Alle originele tellijsten dient men tot 3 weken na het einde van de competitie te bewaren en op verzoek van het districtsbestuur ter beschikking te stellen.